Skip primary navigation
skip.tertiary.navigation

INCONTROL 智能驭领 触控 PLUS

INCONTROL 智能驭领 触控 PLUS

InControl 智能驭领 触控 Plus 可支持全系列 Meridian 音响系统,旨在进一步提升您的娱乐体验。

INCONTROL 智能驭领 触控 PLUS

InControl 智能驭领 触控 Plus 仅适用于 F-TYPE 车型,可实现从空调到导航的完全控制,具有丰富的播放列表信息和车载存储内容。选择杰出的 Meridian™ 音响系统,提升聆听体验,使乘客充分享受后排娱乐。InControl 智能驭领 触控 Plus 支持前后排双屏显示,这样前排乘客也可以观看电视,同时可以毫无干扰地使用导航。